Общи условия

Моля, прочетете Условията за ползване за ползване на услугите, достъпни през уебсайта за електронна търговия https://bellito.bg („Условия за ползване”), и ако сте съгласен с тях, отбележете съгласието си в полето „Съгласен съм с Условията за ползване" и в полето „Съгласен съм с Политиката за поверителност” и натиснете виртуалния бутон „Регистрирай се”. След извършване на това отбелязване се счита, че сте запознат с Условията за ползване, приемате ги и се задължавате да ги спазвате.

Условия за ползване за ползване на услугите, достъпни на уебсайта за електронна търговия на Refresh Drogerie

(„Условия за ползване”)

Настоящият документ съдържа Условията за ползване на договор за покупко-продажба между „Варна Стар" ЕООД, наричано за краткост „Търговец“, от една страна и лицето, съгласило се с настоящите Условия за ползване, наричано за краткост „Клиент“, от друга, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите чрез уебсайта https://bellito.bg („Refresh Drogerie“) стоки, както и условията и реда за ползване на другите услуги, предоставяни чрез уебсайта Refresh Drogerie.

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

  Данни за търговеца

   

  1. „Варна Стар“ ЕООД е търговско дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: 1. гр. Варна 9020, район „Младост“, бул. „Република“, Сграда на медицински център Младост Варна №15, ЕИК: 203186672, телефон: (+359) 877519346, , адрес на електронна поща: „Варна Стар“ ЕООД-refreshdrogerie@gmail.com, регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност.

  2. „Варна Стар“ ЕООД, наричан по-долу за краткост „Търговец“ администрира уебсайта и електронен магазин. Refresh Drogerie.

   

  Дефиниции

  При тълкуването и прилагане на настоящите Условия за ползване, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:

  1. „Електронна поща ” е електронно средство за съхраняване и пренос на електронни съобщения през Интернет мрежа чрез стандартизирани протоколи.
  2. „Електронна препратка ” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
  3. „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
  4. „Интернет страница” („Страница”) е съставна и обособена част от уебсайт.
  5. „Информационна система” („Система”) е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява или един от елементите на, което осигурява автоматична обработка на данни.
  6. „Профил” е обособена част във Refresh Drogerie , съдържаща информация за регистриран в уебсайта Refresh Drogerie Клиент, предоставена от същия при регистрацията му и при ползване на предоставяните посредством Refresh Drogerie услуги и съхранявана от Търговеца. Достъпът до Профила се осъществява чрез въвеждане на заявен при регистрацията електронен пощенски адрес и парола. Профилът дава възможност на Клиента да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията или в по-късен момент, да има достъп до информация за своите заявки за закупуване на стоки и/или услуги, да променя паролата си за достъп и др.
  7. „Клиент” е дееспособно физическо лице (навършило 18 години и непоставено под запрещение) или юридическо лице, което регистрира и активира свой Профил във Refresh Drogerie и/или прави поръчки на стоки и/или услуги посредством Refresh Drogerie и се е съгласило с настоящите Условия за ползване.
  8. „Опаковка” са съдове и всякакви други приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат, съхраняват и предпазват различни стоки, предлагани пряко на Клиента.
  9. „Парола” е избран от Клиента код от букви и/или цифри, който заедно с посочения при регистрацията електронен пощенски адрес (адрес на електронна поща) индивидуализира Клиента и му предоставя възможност за достъп до Профила му и за извършване на валидни заявки за закупуване на предлаганите във Refresh Drogerie стоки.
  10. „Продажна цена” е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.
  11. „Случайно събитие” е непредвидено и непредвидимо към момента на сключване на договора непреодолимо събитие или действие, при което липсва виновно поведение на Търговеца и което прави изпълнението на договора или изпълнението на определено задължение на Търговеца съобразно договора невъзможно.
  12. „Траен носител" е всеки носител, даващ възможност на Клиента или на Търговеца да съхранява информация, изпратена лично до него, който позволява лесното ѝ използване в бъдеще за период от време, съответстващ на целите, за които е предназначена информацията, и който позволява непромененото възпроизвеждане на съхранената информация.
  13. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.
  14. „Уебсайт/сайт” е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
  15. „IP Адрес” е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Клиента, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
  16. „Refresh Drogerie” https://bellito.bg е уебсайт за електронна търговия – виртуален информационен ресурс в Интернет за предоставяне на услуги на информационното общество и продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Клиента.

   

  Предмет

   

  1. Търговецът предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите във Refresh Drogerie стоки чрез извършване на заявка за покупка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване с и стриктно спазване от страна на Клиента на настоящите Условия за ползване, както и на допълнително посочени на съответните Интернет страници във Refresh Drogerie условия, свързани с покупко-продажбата на конкретни стоки.

  2. Търговецът предоставя и комплекс от ресурси и услуги, достъпни за всички посетители на Refresh Drogerie, независимо дали са регистрирани Клиенти или не.

  3. Предоставянето на услугите, предмет на тези Условия за ползване, не обхваща осигуряване на компютърно и друго клиентско оборудване (крайни устройства за достъп до Интернет) и свързаност за пренос на информационни пакети между Клиента и съответната Интернет страница, необходими за осъществяване достъп до Refresh Drogerie . Търговецът не носи отговорност, ако Клиентът не може да осъществи достъп поради проблеми извън контрола на Търговеца (хардуерен, софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).

  4. Доколкото предлаганите от Търговеца стоки и съответно предоставяните от него услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното подобряване и разширяване, то на това основание броят, цените, характеристиките на съответните стоки и услуги и режимът им на продажба или съответно на предоставяне могат да бъдат променяни по всяко време от Търговеца.

   

  Регистрация

   

  1. Клиентът може да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите във Refresh Drogerie стоки само след като предварително се регистрира чрез създаване на Профил на физическо или на юридическо лице във Refresh Drogerie.

  2. При регистрацията си Клиентът посочва свой валиден електронен пощенски адрес и парола за достъп до Профила си във Refresh Drogerie.

  3. Клиентът е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на своята парола, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно Търговеца в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност за такъв. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на същата.

  4. Търговецът не проверява и не носи отговорност за истинността на информацията, предоставяна от Клиента при регистрацията му, при подаването на заявки за закупуване на стоки, както и при каквото и да е друго използване на услугите, достъпни през уебсайта Refresh Drogerie , нито за това дали посочените от него имена и съответно наименование на юридическо лице засягат права на трети лица.

  5. Профилът става активен и достъпен за Клиента след потвърждение на регистрацията му посредством натискане (клик) върху електронната препратка за потвърждение по чл. 9, ал. 3. Регистрацията дава възможност Клиента да използва многократно въведената от него в Профила му информация при извършване на бъдещи заявки за закупуване на стоки.

  6. Клиентът се задължава да прекратява сесията, при която е влязъл в Профила си чрез натискане на виртуалния бутон „Изход”.

  7. Част от услугите и информационните ресурси в уебсайта Refresh Drogerie са достъпни за използване без да е необходима предварителна регистрация. В такива случаи съгласието с Условията за ползване и Политиката за поверителност се изразява със самото започване на ползването на услугите.

   

  Регистрация на физическо лице

   

  1. За регистрация и създаване на Профил на физическо лице във Refresh Drogerie , същото следва да попълни съответна електронна форма за регистриране на профил, достъпна в реално време (online) във Refresh Drogerie и да изрази съгласие с настоящите Условия за ползване и с Политиката за поверителност по начина, описан в чл. 8, ал. 1.

  2. При попълване на регистрационната форма по ал. 1, Клиентът е длъжен да предостави точни, пълни и верни данни относно самоличността си, точния си адрес, валиден адрес на електронна поща и другите изискуеми от съответната електронна форма данни. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация и на заявяване на стоки за закупуване са верни, пълни и точни.

  Регистрация на юридическо лице

   

  1. За регистрация и създаване на Профил на юридическо лице във Refresh Drogerie , електронната форма за регистриране на фирма, достъпна в реално време (online) във Refresh Drogerie , се попълва от дееспособно физическо лице, което има право да представлява съответното юридическо лице с оглед извършването на тази регистрация. Лицето, извършващо регистрацията, прави изявлението по чл. 8, ал. 1 от името на съответното юридическо лице.

  2. В случаите по ал. 1 лицето, извършващо регистрацията, декларира, че има необходимата представителна власт, за да извърши изявлението за приемане на тези Условия за ползване и на Политиката за поверителност, да заявява за покупка на стоки във Refresh Drogerie от името на юридическото лице и да извършва съответните правни и фактически действия, свързани с ползването на услугите, достъпни през Профила, от името на юридическото лице.

  3. В случай че действа като представител на съответното юридическо лице, без да има представителна власт, лицето, извършило регистрацията, дължи обезщетение за всички вреди, претърпени от това юридическо лице, от Търговеца и от всяко трето лице в резултат от извършените от него действия без представителна власт.

  4. При попълване на регистрационната форма по ал. 1 във Refresh Drogerie , лицето, извършващо регистрацията, е длъжно да предоставя точни, пълни и верни данни относно самоличността си, точния си адрес, валиден адрес на електронна поща, както и относно юридическото лице, което регистрира, като ЕИК, ДДС номер (ако е приложимо), адрес на управление и други изискуеми от електронната форма данни. Лицето, извършващо регистрацията, гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация и на заявяване на стоки за закупуване са верни, пълни и точни.

   

  1. Клиентът се задължава да актуализира предоставените в Профила данни в 7-дневен срок от тяхната промяна.

  2. В случай че при регистрацията на Профил бъдат предоставени неверни данни или в предоставените данни не бъдат отразени настъпили промени в срока по предходната алинея, Търговецът има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Клиента и достъпа до Профила му или съответно да откаже да обработи и/или изпълни подадена от Клиента заявка за покупка на стоки.

  3. До извършване на изявлението по чл. 8, ал. 1 Клиентът може свободно да поправя въведената от него в електронната форма за регистрация информация.

  Съгласие с Условията за ползване и Политиката за поверителност. Извършване на електронни изявления

   

  1. Чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Условията за ползване“ и в полето „Съгласен съм с Политиката за поверителност”, и натискане на виртуалния бутон „Регистрирай се”, Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП), с което декларира, че е запознат с тези Условия за ползване и Политиката за поверителност, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра, ползван от Търговеца, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон.

  2. При всяко въвеждане на информация във Refresh Drogerie и натискане на съответен виртуален бутон с текст „Регистрирай се”, „Плащане“ или др. под. или извършването на друго действие, за което във Refresh Drogerie са налице указания, че с извършването му въведената информация ще бъде запазена, Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на ЗЕДЕП. Със записването им на съответен носител в сървърите на Търговеца чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно тяхното възпроизвеждане, електронните изявления придобиват качеството на електронни документи по смисъла на цитирания закон.

  3. Търговецът може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Клиента, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Условията за ползване и на Политиката за поверителност, както за извършването на други електронни изявления (като напр. съгласието по чл. 14 и др.) в случай на възникване на правен спор.

  4. Страните се съгласяват, че информацията относно авторството на електронните изявления на Клиента и тази относно авторството на съобщения от Търговеца към Клиента, се счита за електронен подпис по чл. 13, ал. 1 от ЗЕДЕП и има стойността на саморъчен подпис. За избягване на всякакво съмнение информацията, въвеждана от Клиента в регистрационната форма при регистрация на Профил ще се счита за електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 1 от ЗЕДЕП и ще има стойността на саморъчен подпис, съответно със завършване на регистрационния процес и приемането на Условията за ползване и на Политиката за поверителност от Клиента по указания в същите начин, Условията за ползване и Политиката за поверителност ще се считат за подписани от Клиента. За избягване на всякакво съмнение, страните се съгласяват, че след регистрацията въвеждането на електронен пощенски адрес и Парола, при осъществяване на достъп до Профила съставлява уникално идентифициране на Клиента като автор при изпращането на електронни изявления към Търговеца посредством Refresh Drogerie , и получаваната от Търговеца логически свързана с тези електронни изявления електронна информация относно това авторство е електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 1 от ЗЕДЕП, на който страните признават стойността на саморъчен подпис в техните отношения.

  5. Текстът на настоящите Условия за ползване е достъпен в Интернет на адрес https://bellito.bg/bg/terms , а на Политиката за поверителност на адрес https://bellito.bg/bg/privacy_policy по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Условията за ползване и на Политиката за поверителност, е разположена на всяка страница в уебсайта Refresh Drogerie.

  6. След изразяване на съгласие с настоящите Условия за ползване, обективирано по начина, посочен в ал. 1, Клиентът се счита за обвързан с клаузите на Условията за ползване и се задължава да ги спазва.

  7. С приемане на тези Условия за ползване Клиентът се съгласява комуникацията с него да бъде осъществявана и чрез електронна поща, както и да бъде адресат на и да получава електронни изявления от Търговеца, включително такива, които са автоматично генерирани и/или изпращани от Refresh Drogerie по електронна поща, като кратки текстови съобщения (SMS) или в рамките на неговия Профил.

  Сключване на договора

   

  1. Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в чл. 8, ал. 1.

  2. Договорът се сключва на български език.

  3. След сключване на договора Търговецът незабавно потвърждава получаването на изявлението по чл. 8, ал. 1, като изпраща потвърждение на договора на траен носител чрез електронно съобщение до адреса на електронна поща, посочен от Клиента при регистрацията му. Потвърждението съдържа информация за Търговеца, включително данни за кореспонденция с Търговеца, текста на настоящите Условия за ползване и електронна препратка за потвърждение на регистрацията.

  4. Договорът има действие:

   • за регистрирани Клиенти – за неопределен срок от регистрацията до прекратяването му по реда, предвиден в тези Условия за ползване;

   • за посетители на Refresh Drogerie , които не са регистрирани Клиенти – до преустановяване ползването на услугите и информационните ресурси, достъпни през уебсайта Refresh Drogerie без регистрация.

  Промени в Условията за ползване

   

  1. Доколкото предлаганите чрез Refresh Drogerie стоки и услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване на продуктовия каталог, както и във връзка със законодателни промени, които рефлектират върху условията за предлагането им, настоящите Условия за ползване могат да бъдат променяни едностранно от Търговеца.

  2. При извършване на промени в Условията за ползване Търговецът се задължава да уведоми Клиента за всяко изменение в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство като изпрати на посочения от Клиента адрес на електронна поща и публикува на видно място във Refresh Drogerie или в Профила му съобщение за изменението на Условията за ползване и текста на измененията. Търговецът предоставя на Клиента текста на измененията, така че Клиентът да има възможност да свали и съхрани променените Условия за ползване по начин, който позволява тяхното възпроизвеждане. В допълнение, текстът на изменените Условия за ползване ще бъде достъпен и във Refresh Drogerie по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

  3. Когато не е съгласен с измененията в Условията за ползване, Клиентът може да се откаже от договора без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението Условия за ползване. И в двата случая договорът се прекратява автоматично с получаване от страна на Търговеца на уведомлението на Клиента по ал. 4, освен ако Търговецът изрично не е предвидил с изменението в Условията за ползване възможност за продължаване ползването на услугите при действащите преди изменението Условия за ползване.

  4. Клиентът упражнява правото си по ал. 3 като изпраща до Търговеца на пощенски адрес: […], по електронна поща на адрес: гр. Варна 9020, район „Младост“, бул. „Република“, Сграда на медицински център Младост Варна №15, по електронна поща на адрес: , или по факс: (+359) 52 555541 писмено уведомление в едномесечен срок от получаването на съобщението по ал. 2.

  5. Ако в рамките на срока по ал. 4 Клиентът не заяви, че не е съгласен с измененията в Условията за ползване, се счита, че е обвързан от тях.

  6. Измененията в Условията за ползване обвързват Клиента, когато той е уведомен за тях при условията на ал. 2 и не е упражнил правото си по ал. 3.

  7. Перомните в Условията за ползване не засягат отношенията между Клиента и Търговеца, възникнали във връзка с валидно подадена преди уведомлението по ал. 4 заявка за покупка на стоки.

  Приложно поле

   

  1. Условията за ползване не се прилагат за услуги, за които има отделни правила, както и за отношенията между Клиента и трети лица, с които Клиентът се е свързал, използвайки услугите на Търговеца, включително, но не само, за отношенията между Клиента и доставчиците на куриерски услуги и др. под., използвани за доставката на стоки, закупени от Клиента през Refresh Drogerie.

  2. Условията за ползване се прилагат в отношенията на Търговеца с регистрираните Клиенти, както и с всички посетители на уебсайта Refresh Drogerie.

 2. ПОКУПКА НА СТОКИ ПРЕЗ REFRESH DROGERIE

  Публикуване на информация за стоките

   

  1. Търговецът публикува във Refresh Drogerie описание на основните характеристики на всяка стока, продажната цена, с включен ДДС, както и информация относно пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка, информация за начините за плащане, доставка и изпълнение на договора, информация за срока за доставка на заявената стока и за правото на отказ на Клиента по чл. 22, ал. 1 (доколкото е приложимо) и условията и начина за упражняването му, както и периода, за който направеното предложение и цена остават в сила.

  2. бявените във Refresh Drogerie срокове за доставка са информативни, като конкретният срок за доставка се потвърждава от Търговеца със съобщението по чл. 15, ал. 2. В случай на съществено отклонение между обявения в уебсайта Refresh Drogerie срок и реалният срок, в който е възможно да бъде извършена доставката, Търговецът иска потвърждение на съгласието на Клиента с този срок по реда на чл. 14, ал. 2.

  Публична покана

   

  1. Публикуването на основните характеристики и на цената на стока във Refresh Drogerie е публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи заявка за покупка в съответствие с тях по описания в чл. 14 начин.

  2. Търговецът си запазва правото да променя по всяко време посочените в уебсайта Refresh Drogerie цени на стоките, освен ако изрично не е посочил, че продажната цена на определена стока ще бъде валидна за определен срок.

   

  Заявка за покупка

   

  1. Подаването на заявка за покупка от Клиента се осъществява през Профила му чрез последователното извършване на следните действия:

   1. Вход в Профила на Клиента чрез посочения от него електронен пощенски адрес и Парола;

   2. Определяне на вида и количеството на стоката и потвърждение на заявката чрез натискане на виртуален бутон „Добави в количката”, обозначен срещу съответна стока;

   3. 3. Навигиране към Интернет страницата „Количка“ на Refresh Drogerie ;

   4. Преглед на вида, единичната цена, количеството и крайната цена на всяка една от добавените в заявката (в „Количка“) стоки. Възможност за промяна на количеството на избраните стоки;

   5. Продължаване на подаването на заявка чрез натискане на виртуалния бутон “Плащане“;

   6. Преглед на информацията, налична на страницата „Нова поръчка“, и съдържаща данни за адреса на доставка, уточнения относно доставката, начина на доставка и на плащане. Възможност за промяна на адреса за доставка, посочване на удобно време за доставка и определяне на допълнителни условия към заявката (напр. относно застраховане на стоката и др. под.) в полето за „Уточнение”, избиране на начин на плащане на продажната цена на стоката, възможност за поискване на издаване на фактура и преглед на общата крайна цена на заявката;

   7. Продължаване на подаването на заявка чрез натискане на виртуалния бутон “Плащане“;

   8. Преглед на информацията, налична на страницата „Нова поръчка“, и съдържаща данни за адреса на доставка, уточнения относно доставката, начина на доставка и на плащане. Възможност за промяна на адреса за доставка, посочване на удобно време за доставка и определяне на допълнителни условия към заявката (напр. относно застраховане на стоката и др. под.) в полето за „Уточнение”, избиране на начин на плащане на продажната цена на стоката, възможност за поискване на издаване на фактура и преглед на общата крайна цена на заявката;

   9. Потвърждаване на заявката чрез натискане на виртуалния бутон „Поръчка със задължение за плащане”.

  2. Заявката за покупка на стока от Refresh Drogerie се счита за извършена с натискане на бутона „Поръчка със задължение за плащане”. До този момент Клиентът има възможност да преглежда и променя заявените от него стоки, количества, адрес на доставка, начин на плащане и другите данни, свързани с конкретната заявка.

  3. При посочени непълен, неверен или грешен адрес, адрес на електронна поща и/или телефонен номер при подаване на заявката, се счита, че за Търговеца не възниква задължение за нейното изпълнение.

  4. Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността ѝ от страна на Търговеца по реда на чл. 15, ал. 2.

  5. В случаите на чл. 12, ал. 2 от тези Условия за ползване заявката поражда действие между страните след изрично потвърждение от Клиента, че е съгласен със срока за доставка на заявената от него за покупка стока.

  Потвърждаване получаването на заявката

   

  1. Търговецът потвърждава получаването на заявката за покупка чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента адрес на електронна поща, което съдържа информация за срока, в който, след проверка на наличността на заявената стока, Търговецът ще потвърди валидността на заявката.

  2. След проверка на наличността на заявената стока в срока по ал. 1. Търговецът потвърждава валидността на заявката и посочва срока за доставка на заявената стока, като изпраща съобщение на посочения от Клиента адрес на електронна поща. Това съобщение съдържа следната информация:

   • наименование, адрес на управление, адрес на мястото, където Търговецът осъществява стопанската си дейност, и данни за кореспонденция на Търговеца (включително адрес на електронна поща) и текста на настоящите Условия за ползване;

   • информация за основните характеристики на заявената стока;

   • крайната продажна цена на стоката с включени в нея всички данъци и такси, освен в случаите, когато Клиентът е заявил за покупка стока с допълнителни функционалности или опции;

   • информация за стойността на пощенските или транспортни разходи, невключени в продажната цена и свързани с нейната доставка или препратка към тарифата на съответния доставчик на куриерски услуги, съобразно която ще се определят тези разходи;

   • условията за плащане, изпълнение, датата, на която Търговецът се задължава да достави стоката, а когато е приложимо – предвидените от Търговеца начини за разглеждане на жалби на потребители;

   • когато Клиентът има право на отказ от договора, се посочват условията, срокът и начинът за неговото упражняване, обективирани в чл. 22;

   • когато е приложимо, се посочва обстоятелството, че Клиентът трябва да поеме разходите за връщане на стоките в случай на упражняване правото на отказ;

   • когато не е предвидено право на отказ, Търговецът уведомява Клиента, че няма право на отказ или когато е приложимо се посочват обстоятелствата, при които Клиентът губи правото си на отказ от договора;

   • напомняне за наличието на законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба;

   • заявление за предоставяната от Търговеца търговска гаранция, ако има такава.

  3. В случай, че Търговецът не разполага със заявената за закупуване стока, в срока по ал. 1, б. „д)” същият уведомява Клиента за изчерпването ѝ чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента адрес на електронна поща. В тези случаи Търговецът възстановява на Клиента заплатените от него суми за закупуване на заявената стока, ако има такива, в пълен размер не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на уведомлението по предходното изречение.

  Цени

   

  1. Всички цени във Refresh Drogerie са обявени в български левове и с включен данък върху добавената стойност.

  2. Указаните във Refresh Drogerie цени на отделните стоки са за единично количество и не включват разходите за доставка.

  3. Дължимата от Клиента продажна цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на подаване на заявката за покупка на същата по начина, описан в чл. 14.

  Разходи за доставка

  Пощенските или транспортните разходи, свързани с доставката на заявената за покупка стока до посочен от Клиента адрес за доставка, не са включени в посочените във Refresh Drogerie цени на предлаганите стоки и са изцяло за сметка на Клиента

  Начини на плащане

   

  1. Продажната цена по чл. 16 може да бъде платена по някой от следните начини:

   • в брой с наложен платеж; или;

   • по друг указан в Интернет страниците на Refresh Drogerie начин.

  2. Клиентът заплаща продажната цена на закупената от него стока, както следва:

   • в случаите по ал. 1, б. „а)“ – в момента на доставката на стоката на посочения от Клиента при заявяване на покупката адрес;

   • в случаите по ал. 1, б. „б)“ – авансово в срок до […] ([…]) работни дни от потвърждаване наличността на заявената за покупка стока по реда на чл. 15, ал. 2 или съответно от потвърждаване съгласието на Клиента със срока за доставката на стоката по реда на чл. 14, ал. 5;

   • 1. в случаите по ал. 1, б. „в)“ – съобразно сроковете, указани на съответната Интернет страница.

  3. С приемането на тези Условия за ползване Клиентът се счита за изрично уведомен и се съгласява продажните цени на всички заявени за покупка от него стоки да бъдат заплащани авансово, преди доставката им, освен в случаите по ал. 1, б. „а)“.

  4. Всички пощенски или транспортни разходи, свързани с доставката на заявената за покупка стока, се заплащат директно на съответния доставчик на куриерски услуги.

  Доставка

   

  1. Клиентът има възможност да избере да получи заявената за покупка стока от някой от указаните складове или гишета на доставчика на куриерски услуги или същата да му бъде доставена от доставчика на куриерски услуги на посочения от него адрес за доставка.

  2. Заявената за покупка стока се предава от Търговеца на доставчика на куриерски услуги и се доставя в избрания от Клиента склад или гише на куриера или на посочения от Клиента адрес за доставка в посочените в съответната Интернет страница и в съобщението по чл. 15, ал. 2 срок. Задължението на Търговеца да предаде на Клиента закупената от него стока се счита спазено с предаването ѝ на доставчика на куриерски услуги.

  3. Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида ѝ и транспорта за доставка.

  4. При заявяване на няколко стоки за покупка с една заявка, при което срокът за доставка на различните стоки е различен, Търговецът си запазва правото със съобщението по чл. 15, ал. 2 да предложи на Клиента доставката им да се извърши на части. В тези случаи Търговецът изпраща информация за алтернативно възможните срокове за доставка при доставяне на всички заявени за покупка стоки наведнъж и съответно на части с указания за начина за потвърждаване съгласието на Клиента с предложената възможност за разделяне доставката на заявените за покупка стоки на части чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента адрес на електронна поща. В случай че Клиентът не потвърди съгласието си с предложената възможност за доставка на части, заявените за покупка стоки се доставят наведнъж в срока, определен за такава доставка в съобщението по чл. 15, ал. 2.

  Предаване на стоката

   

  1. Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което взима или приема същата като потвърждава получаването ѝ от името на Клиента. При взимане или получаване на стоката Клиентът или третото лице подписват придружаващите я документи.

  2. Клиентът се задължава да вземе или получи стоката, или съответно да осигури лице, което да извърши тези действия от негово име в срока за изпълнение на доставката и в посочения от него склад или гише на доставчика на куриерски услуги, или на посочения от него адрес за доставка.

  3. В случай че Клиентът е избрал да вземе стоката от посочен от него склад или гише на доставчика на куриерски услуги и не го направи в срока за изпълнение на доставката, Търговецът се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока.

  4. В случай че Клиентът е избрал стоката да бъде доставена до посочен от него адрес и не бъде намерен в срока за доставка на този адрес или не е осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Търговецът се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока.

  5. В случаите по ал. 3 и 4 Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е взел стоката от посочения от него склад или гише на доставчика на куриерски услуги, или не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката, включително допълнителните разходи по повторното ѝ доставяне на посоченото от него място. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

  6. Всички допълнителни пощенски и транспортни разходи, както и разходи по съхранение на стоката, свързани с неизпълнение от страна на Клиента на задълженията му по ал. 2 или с неосигуряване на условия и достъп за взимане или предаване на стоката в срока за доставка от негова страна, са за сметка на Клиента.

  7. Клиентът е длъжен да огледа получената или доставената му стока в момента на получаването ѝ в присъствието на куриера като при установяване на каквито и да е увреждания се съставя констативен протокол, който се подписва от него и куриера.

  Приемане на стоката

   

  1. Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения ѝ преглед.

  2. При условията на ал. 1, както и при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на подадената от него заявка за покупка чрез отправяне на съответно писмено искане до Търговеца, да предяви предоставената му търговска гаранция или рекламация (доколкото е приложимо) или да върне доставената му стока и да иска от Търговеца възстановяване в пълен размер на заплатените от него суми за закупуване на съответната стока. В случай на връщане на стоката по предходното изречение, Търговецът възстановява на Клиента заплатените от Клиента суми за закупуване на стоката в срок до 14 (четиринадесет) дни от датата, на която последният е върнал същата и е поискал възстановяване на заплатените от него суми.

  Право на отказ

   

  1. Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения във връзка с конкретна заявка индивидуален договор в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Клиента или от трето лице, различно от превозвача/куриера и посочено от Клиента. За да упражни правото си на отказ, Клиентът уведомява Търговеца за своите име, адрес, телефонен номер и електронен адрес и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление.

  2. Изявлението за отказ по ал. 1 следва да бъде изпратено до Търговеца по електронна поща на адрес: , по факс: (+359) 52 555541 или по пощата.

  3. При упражняване правото по ал. 1 Клиентът е длъжен да съхранява получените от Търговеца стоки, да гарантира запазване на тяхното качество и да осигури безопасността им до връщането им на Търговеца.

  4. Клиентът дължи връщане или изпращане на стоката на Търговеца без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) дни от деня, в който е информирал Търговеца за отказа си. Разходите за връщане на стоките се заплащат от Клиента.

  5. При упражняване на правото по чл. ал. 1, Търговецът възстановява всички плащания, които е получил от Клиента, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Клиента начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Търговеца), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) дни считано от датата на получаване на отказа. Търговецът може да задържи плащането, докато не получи стоките или докато Клиентът не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това кое от двете се е случило по-рано.

  6. Търговецът извършва възстановяването, като използва същото платежно средство, използвано от Клиента при първоначалната трансакция, освен ако Клиентът изрично не се съгласи за друг начин на възстановяване.

  7. Клиентът носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

  8. Клиентът няма право на отказ по отношение на стоки, които, поради своето естество, могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност, както и за запечатани стоки, които са разпечатани след приемането им от Клиента и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето.

  Търговска гаранция

   

  1. Търговецът може да предоставя търговска гаранция за някои от предлаганите в уебсайта Refresh Drogerie стоки. Търговска гаранция се предоставя единствено за стоки, за които изрично е отбелязано, че се предоставя такава в съответните Интернет страници във Refresh Drogerie .

  2. Предоставяната от Търговеца търговска гаранция по ал. 1 е обвързваща единствено за него, освен ако изрично не е посочено друго в заявлението за предоставяне на съответната търговска гаранция.

  3. Срокът на търговската гаранция започва да тече, считано от датата на предаване на стоката на Клиента съгласно чл. 20, ал. 1. Начинът и необходимите документи за предявяване на рекламация при търговска гаранция се указват в съответното заявление за предоставяне на търговска гаранция.

 3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

  Права и задължения на Търговеца

   

  1. Търговецът се задължава:

   1. Да прехвърли на Клиента собствеността на заявената стока;
   2. Да достави в срок заявената стока;
   3. Да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.
  2. Търговецът има право:

   1. Да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Търговеца, включително да поставя такива електронни препратки и рекламни банери в Профила на Клиента;

   2. Да изпраща непоискани търговски съобщения по смисъла на чл. 6 от Закона за електронната търговия до Клиента с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговци стоки и/или услуги, както и да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на тези Условия за ползване и на Политиката за поверителност Клиентът се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от Търговеца.

  3. Търговецът няма задължение за осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Клиента и Refresh Drogerie , необходими за осъществяване достъп до ресурсите на системата. Търговецът не носи отговорност, ако Клиентът не може да осъществи достъп поради проблеми извън контрола на Търговеца (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).

  4. Търговецът няма задължението да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на Клиента при ползване на услугите, предоставяни чрез Refresh Drogerie .Търговецът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Клиентът използва Refresh Drogerie .

  5. Търговецът има правото без предизвестие да деактивира Паролата за достъп до Профила на Клиента в случай че по преценка на Търговеца Клиентът нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Условия за ползване и на Политиката за поверителност или правата и законните интереси на Търговеца или на трети лица. Договорът между страните се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на регистрацията на Клиента, като Търговецът спира достъпа на Клиента до неговия Профил. Прекратяването на регистрацията не засяга действието на валидно сключените въз основа на заявки за покупка на стоки преди прекратяването ѝ индивидуални договори.

  6. Когато Търговецът получи информация, която дава основание да се предположи, че поведението на Клиентът при ползването на услугите, предоставяни през Refresh Drogerie , би могло да представлява престъпление или административно нарушение, Търговецът има право по своя преценка да сезира компетентните държавни органи, като им предоставя необходимото съдействие и цялата необходима информация и материали, изисквани по надлежния ред, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление или административно нарушение.

  Търговецът си запазва правото да преустановява предоставянето на конкретни услуги, достъпни чрез Refresh Drogerie , след отправяне на предизвестие чрез публикуване на съобщение в съответните Интернет страници във Refresh Drogerie и/или в Профила на Клиента.

  Ограничаване на отговорността

   

  1. Търговецът полага грижа информацията във Refresh Drogerie да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата. Търговецът няма задължението и не гарантира, че предоставяните услуги ще удовлетворят изискванията на Клиента, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Условия за ползване и на Политиката за поверителност Клиентът декларира, че използването на предоставяната услуга ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че Търговецът не отговоря за евентуално причинени на Клиента при ползване на предоставяните услуга вреди, освен ако са причинени от Търговеца умишлено или при проявена груба небрежност

  2. Търговецът не носи отговорност за непредоставяне на достъп до Refresh Drogerie както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Търговеца, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.

  3. Търговецът не гарантира, че достъпът до Refresh Drogerie ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, тъй като това е извън възможностите, контрола и волята на Търговеца.

  4. Търговецът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством Refresh Drogerie

  5. Доколкото няма обективната възможност и задължение, и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в Refresh Drogerie и в Профила на Клиента електронни препратки и рекламни банери, Търговецът не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси. Търговецът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпа до или недостоверността на тези материали и съдържание.

  6. Търговецът не носи отговорност спрямо Клиента и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Refresh Drogerie

  7. Страните приемат, че Търговецът не носи отговорност за непредоставянето на услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие от извършвани тестове от страна на Търговеца с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните услуги. В тези случаи Търговецът предварително уведомява Клиента за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на услугите.

  8. Търговецът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от Клиента или трети лица, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на услугите, предоставяни посредством Refresh Drogerie , или прекратяването на договора с него поради извършено от Клиента нарушение на тези Условия за ползване, на Политиката за поверителност или на действащото законодателство, или вследствие предоставяне на информация, или изпълнение разпореждания на компетентни органи.

  9. Търговецът не носи отговорност за наличността, качеството, надеждността, пригодността за определена цел и безопасността на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на Клиента чрез каквито и да е публикувани в Refresh Drogerie или в Профила на Клиента електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на търговските съобщения, изпращани на адреса на електронна поща, посочен от Клиента. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на Търговеца, то същият не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

  Права и задължения на Клиента

   

   

  Клиентът е длъжен да обезщети Търговеца и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, платени адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица вследствие ползване на предоставяните услуги от трети лица, на които Клиентът е предоставил Паролата си в нарушение на настоящите Условия за ползване.

  1. Клиентът се задължава:

   1. Да посочи точен и валиден адрес на електронна поща, телефон, както и точен и валиден адрес за доставка при подаване на заявка за покупка на стока;

   2. Да плати цената на заявената от него стока и разходите по доставката;

   3. Да приеме стоката;

   4. Да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация.

  2. Клиентът има право:

   1. На достъп в режим онлайн до Refresh Drogerie , при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Търговеца;

   2. На достъп до и корекция в режим онлайн на личните си и други данни, въведени при регистрацията му или след това, посредством Профила си;

   3. На отказ от сключения във връзка с конкретна заявка индивидуален договор при условията на чл. 22, ал. 1 от настоящите Условия за ползване и на ЗЗП (за Клиент, които е потребител по смисъла на ЗЗП);

   4. Да оттегли по всяко време съгласието си да получава непоискани търговски съобщения дадено по реда на чл. 24, ал. 2, т. 2 по всяко време и съответно да изрази несъгласие с бъдещо получаване на подобни съобщения.

  3. Клиентът се задължава при ползване на Refresh Drogerie :

   1. Да спазва българското законодателство, настоящите Условия за ползване, Политиката за поверителност, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

   2. Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително права на интелектуална собственост;

   3. Да уведомява незабавно Търговеца за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на Refresh Drogerie;

   4. Да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Клиент, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други Клиенти да използват Refresh Drogerie , както и да не използва Refresh Drogerie по начин, предизвикващ отказ от услугите („denial of service”);

   5. Да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в Refresh Drogerie и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;

   6. Да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;

   7. Да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Условия за ползване.

  4. Клиентът има право по всяко време по своя преценка да прекрати използването на предоставяните през уебсайта Refresh Drogerie от Търговеца услуги, като прекрати регистрацията си. Договорът между страните се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на регистрацията на Клиента, като Търговецът спира достъпа му до неговия Профил. Прекратяването на регистрацията не засяга действието на валидно сключените преди това въз основа на заявки за покупка на стока индивидуални договори.

   1. Клиент, който е потребител по смисъла на ЗЗП, има право на рекламация за всяко несъответствие на доставената от Търговеца стока с договореното, когато след доставката или при първоначалния преглед или при съхранението, монтажа, изпитванията или експлоатацията са открити несъответствия със сключения индивидуален договора за продажба.

   2. Правото на рекламация на Клиент, който е потребител по смисъла на ЗЗП, съществува независимо дали Търговецът е предоставил търговска гаранция за същата стока или услуга.

   3. При предявяване на рекламация за стока Клиентът може да претендира за възстановяване на заплатената продажна цена, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното за отбив от цената или за безплатно извършване на ремонт при условията и по реда на чл. 112-114 от Закона за защита на потребителите (доколкото е приложимо).

   4. При предявяване на рекламация за услуга Клиентът може да претендира за извършване на услугата в съответствие с договора, за отбив от цената или за възстановяване на заплатената от него цена.

   5. Клиентът може да предяви устно или писмено рекламацията пред Търговеца.

   6. При предявяване на рекламация Клиентът следва да посочи предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт, като задължително да приложи/представи и документите, на които основава претенцията си – касова бележка и/или фактура; протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното; и други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

   7. Рекламация на потребителска стока може да се предявява от Клиент, който е потребител по смисъла на ЗЗП, до 2 (две) години от доставката на стоката, но не по-късно от 2 (два) месеца от установяване на несъответствието с договореното. Рекламация на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.

   8. Срокът по ал. 7 спира да тече през времето, необходимо за поправката на потребителската стока или за постигане на споразумение между Търговеца и Клиента за решаване на спора.

   9. Ако за съответната стока или услуга Търговецът е предоставил търговска гаранция, чийто срок е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламация по ал. 7, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.

   10. Приемането на рекламации се извършва през цялото работно време на адреса на управление на Търговеца.

 4. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

  Права на интелектуална собственост

   

  1. Правата на интелектуална собственост върху всички елементи и ресурси, разположени на Refresh Drogerie (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, принадлежат на Търговеца или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Търговеца, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

  2. Правото на достъп на Клиента, както и на всеки друг посетител на уебсайта Refresh Drogerie , не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното Клиентът, както и всеки друг посетител на Refresh Drogerie, нямат право да премахват знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му ресурси, независимо дали носителят на съответните права е Търговеца или трето лице.

  3. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Търговеца, Клиента, както и всеки друг посетител на Refresh Drogerie, дължи на Търговеца неустойка в размер на ......... лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава Търговеца от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката.

  4. Клиентът, както и всеки друг посетител на уебсайта Refresh Drogerie , са длъжни да не заобикалят, повреждат или по друг начин да не смущават нормалната работа на технически или софтуерни приложения, поставени от Търговеца във Refresh Drogerie с оглед предотвратяване или ограничаване на ползването на съдържанието на уебсайта Refresh Drogerie в нарушение на настоящите Условия за ползване.

 5. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

  Прекратяване

  Освен в случаите, предвидени в настоящите Условия за ползване, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

  • преустановяване на дейността на Търговеца;

  • прекратяване поддържането на Refresh Drogerie ;

  • в други предвидени в закона случаи.

   

 6. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

  Недействителност

  Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Условия за ползване или по Политиката за поверителност се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

  Решаване на спорове

  Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд в град София.

  Писмена форма

   

  1. Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на съобщения по електронна поща или факс, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Клиента или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта Refresh Drogerie и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

  2. В случай, че Клиентът е посочил невалиден пощенски адрес или невалиден адрес на електронната поща, то изявленията, изпратени до него, ще се считат за получени само с изпращането им от Търговеца, дори ако не са били получени.

  Приложимо право

  За неуредените от настоящите Условия за ползване и от Политиката за поверителност въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. Политиката за поверителност е неразделна част от тези Условия за ползване.

  1. Условия за ползване са утвърдени от управителя на „Варна Стар” ЕООД и са в сила от  ............... 2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До „Варна Стар“ ЕООД, адрес: гр. Варна 9020, район „Младост“, бул. „Република“, Сграда на медицински център Младост Варна №15, , телефон: (+359) 877519346, адрес на електронна поща: .......................

С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следната/ите стока/и*: ...........................

Поръчана/и* на: ................

Получена/и* на: ................

Име на потребителя/ите*: ................

Адрес на потребителя/ите*: ................

Подпис на потребителя/ите* (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия):

Дата ................

* Ненужното се зачертава